1976 SBSE Trip Dates:  August 5 - 25, 1976

1976 Documents and Photos

1976 SBSE Participants

Leader: Kaiyu Shinmaru, and wife Yasuko

Asst Leader: Yoshiko Kawakami

Kazuyo Hasuka Shoji Kametani
Kaneyo Kobayashi Chizuko Mikamo
Marie Nishihara Hideki Noguchi
Atsuhiro Ohki Hiroko Okamoto
Yoko Sakaguchi Atsushi Sato
Hideaki Sumiya Masayoshi Tadami
Satoshi Takaji Yoshiko Takao
Saburo Takayama Eriko Tsunoyama
Hidekazu Yamada