1986 SBSE Trip Dates:  July 26 - August 14 in Berkeley

1986 SBSE Documents and Photos

1986 SBSE Participants:

Leader: Kaiyu Shinmaru

Asst. Leader: Yoshihiro Teranishi

Leader's Adviser: Akiko Shinmaru (leader's daughter)

Tomoyuki Asogawa Miho Hashima
Tomoko Ishimura Naomi Isoda
Tomoko Kanai Satomi Kaneko
Ayako Kawakami Kyoko Kitanaka
Kenji Kusumoto Hiroko Matsushita
Yohei Mukoyama Tokuya Osawa
Yuko Sakuma Ikumi Shibayama
Takashi Tadaoka Kazumi Todama
Miki Tsurita Hironobu Tsuzino
Atsuko Watanabe Makiko Yamaguchi