1990 SBSE Dates:  August 7 - 21, 1990

1990 SBSE Documents and Photos

1990 SBSE Participants:

Leaders: Kazuko & Yuji Donomoto, Atsuko Fujita, Kazunori Kihisa, Akitoshi Kuramoto, Chiyuki Nakanishi

Ryoji Arai Hiroya Hujimatsu
Yoshihumi Koide Mari Kuroda
Akemi Kawamura Keiko Miyazato
Koitiro Mukoda Eriko Nakamura
Yasuko Nakatani Hiroyuki Negoro
Tomoko Nishikawa Tomomi Okui
Mariko Tadaoka Takako Takeda
Akiko Ueda Tae Yamakita
Hiroko Yoshida