1972 SBSE trip dates:

1972 BSSE Newspaper/Newsletter accounts of Exchange

1972 SBSE participants:

Leader Rev. Ichiro Saito

Asst. Leader: Yuriko Fukuoka

Yoichi Hiraoka Akiko Hirooka
Takeo Kanke Kazuo Kawai
Yasuhide Kobeyashi Mayumi Koyama
Sachi Miyanse Rieko Morii
Seiko Morimoto Yasuko Nakatsuji
Uhei Sadojima Hiromitsu Tamamaki
Hideyo Tojino Kazumi Umeda
Fumiko Yabuuchi