1968 SBSE trip dates:

1968 BSSE Newspaper/Newsletter accounts of Exchange

1968 SBSE participants:

Leader - Father John Kikawada

Participants:

Fumiko Asano Sunji Azuma
Keiko Fushimi Takashi Harino
Yoshihiro Harino Junko Iinuma
Megumi Isono Kazuo Kamado
Kyoichi Kawai Eiji Kawamura
Miyuki Kitayama Emiko Minoda
Takako Osumi Keiko Shibata
Chizuko Shinoda Tsutomu Takubo