1988 SBSE Trip Dates: 

1988 SBSE Documents and Photos

1988 SBSE Participants:

Leaders: Toshimi and Tomoko Sakamoto

Asst. Leader Mr. Sakamoto (leader's son)

Kazumi Fujuki Toshitaka Fukui
Kyoko Kawano Kunikazu Konishi
Kazumi Kuramoto Chisa Kuramara
Tomoko Mitani Atsuko Miyazawa
Keiko Nagamine Akio Nakamura
Yoshimi Nakano Yasuko Notomi
Takashi Sakai Ai Sakata
Isoji Tsujino Noriko Ueno